Nasze marki

(+48) 52 387 16 65|biuro@alpinuschemia.com|

Ogólne Warunki Zakupu

Poniżej zawarte Ogólne Warunki stanowią integralną część wszystkich zawieranych przez Alpinus Chemia sp. z o.o. (dalej Alpinus) umów. Postanowienia, porozumienia i uzgodnienia odbiegające od poniższych zapisów są nieważne. Podane niżej warunki dotyczą każdej transakcji sprzedaży lub dostawy towarów handlowych dokonywanych przez Alpinus z Kontrahentem przez którego należy rozumieć każdy podmiot gospodarczy (osobę prawną lub fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą) dokonującą zakupu towarów handlowych u Alpinus Chemia sp. z o.o.

Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu są udostępniane Kontrahentom przed zawarciem każdej umowy, złożeniem zamówienia oraz są udostępniane w siedzibie Alpinus poprzez wywieszenie.

 1. Zamówienia
 2. Zamówienia składane przez Kontrahentów do Alpinus są wiążące po ich akceptacji przez Alpinus i wystawieniu faktury pro forma Kontrahentowi. Alpinus może w każdym czasie odmówić realizacji zamówienia informując Kontrahenta o odmowie przyjęcia zamówienia do realizacji.
 3. Jakiekolwiek Ogólne Warunki umów stosowane przez Kontrahenta są nieważne i nie wiążą stron.
 4. Kontrahent nie może odstąpić od zaakceptowanego przez Alpinus zamówienia i jest zobowiązany do zapłaty pełnej uzgodnionej przez strony ceny.
 5. Wysyłka
 6. Wysyłka towaru zostanie wykonana do wskazanego w zamówieniu miejsca przeznaczenia na koszt i ryzyko Kontrahenta.
 7. Opakowania towarów i środki pomocnicze przy transporcie nie podlegają zwrotowi. Szczególne warunki transportu wymagają wcześniejszego uzgodnienia z Alpinus.
 8. Czas realizacji zamówienia i dostawy jest zawsze podany w przybliżeniu i nie jest wiążący dla stron. W przypadku niezachowania terminu dostawy Kontrahent zobowiązuje się do wyznaczenia Alpinus odpowiedniego dodatkowego terminu na wykonanie dostawy przed skorzystaniem z jakichkolwiek przysługujących Kontrahentowi uprawnień.
 9. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na przewoźnika z momentem przekazania towaru do przewozu lub na Kontrahenta, jeśli wykonuje przewóz własnymi środkami.

5.Kontrahent zobowiązany jest do niezwłocznego rozładunku dostarczonego towaru.

III. Rachunek i zapłata za towar

 1. Wraz z każdą dostawą Alpinus dostarczy Kontrahentowi pisemny rachunek (fakturę), która zawiera numer zamówienia, miejsce odbioru, pełny opis dostarczanego towaru, ilość towaru, wagę, jednostki wagi, numer identyfikacji podatkowej, ewentualny numer VAT-UE.z`
 2. Jeżeli nie zostały podjęte żadne inne uzgodnienia w przedmiocie zapłaty ceny, ustala się 14 dniowy termin płatności za dostarczony towar, liczony od dnia otrzymania towaru oraz rachunku (faktury).
 3. Alpinus pozostaje właścicielem towarów do momentu otrzymania pełnej zapłaty zgodnie z wystawioną fakturą.
 4. Odstąpienie, rozwiązanie umowy, potrącenie
 5. Kontrahent oświadcza, iż nie będzie dokonywał jakichkolwiek potrąceń swoich należności z należnościami przysługującymi Alpinus wobec Kontrahenta.
 6. Alpinus zastrzega sobie prawo do potrącenia wszelkich należności przysługujących Kontrahentowi wobec Alpinus z należnościami przysługującymi Alpinus wobec Kontrahenta.
 7. Kontrahent nie posiada uprawnienia do odstąpienia od zaakceptowanego zamówienia.
 8. Gwarancja, Przyjęcie towaru, Reklamacja
 9. Strony uznają dostarczony towar za wolny od wad i zgodny z umową, jeśli w momencie przeniesienia ryzyka na Kontrahenta lub przewoźnika towar ten nie posiada wad.
 10. Kontrahent powinien sprawdzić towar niezwłocznie po jego otrzymaniu i zgłosić wszelkie wykryte wady lub usterki w formie pisemnej. Wady ukryte należy zgłosić natychmiast po ich wykryciu.
 11. Odpowiedzialność Alpinus z tytułu wad towaru zostaje ograniczona do wartości dostawy, w której wykryto wadę.
 12. Kontrahent nie jest uprawniony do dochodzenia względem Alpinus odszkodowania w postaci utraconych korzyści.
 13. Cesja umowy

Kontrahent nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z zawartych umów na rzecz osób trzecich. Każde takie przeniesienie jest nieważne i nie wiąże Alpinus.

VII. Miejsce świadczenia

 1. Miejscem świadczenia (jak i wykonania umowy) będzie każdorazowo miejsce wskazane w ofercie/ zamówieniu/ umowie.
 2. Wszelkie spory będzie rozpatrywał sąd rzeczowo właściwy dla siedziby Alpinus.
 3. Zawarcie, interpretacja umów i niniejszego regulaminu, a także ważność i wykonanie zobowiązań stron, podlegają przepisom prawa polskiego.
Unia Europejska